• Numër shërbimi: +355 42 256091

NJOFTIME > Tendera > Tendera

Regjistri i realizimit të prokurimeve për vitin 2018