• Numër shërbimi: +355 42 256091

Arkiva > Të dhënat e agreguara 2006-2015 > Të dhënat e agreguara 2006-2015

Të dhënat e agreguara për vitin 2010