• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga buxheti i shtetit >

Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit dhe KUZ në fshatin Luz , Kavajë

Kontraktori:                            Kompania Alb Kostruksion sh.p.k

Autoriteti Kontraktor:               AKUK

Vlera e objketit:                      369,565,169 Lekë

Produkti kryesor është projek-zbatimi i cili do realizojë:

F.V. tuba ujesjellesi

F.V tuba te brinjezuar

F.V.Puseta Kontrolli dhe shkarkimi

Gërmim +mbushje kanali 8

 

Me kryrjen e këtij investimi do realizohet furnizimi me ujë të pijshëm dhe ndërtimi i rrjetit të KUZ kryesore , ndërtimi i rrjetit sekondar nëpër rrugët e lagjeve.