• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga buxheti i shtetit >

Rikonstruksion i Ujësjellësit të Lagjes 28 Nentori dhe Skenderbeu në qytetin Elbasan

 

Kontraktori: Kompania:                      "Curri"sh.p k

Autoriteti Kontraktor:                         AKUK

Vlera e objektit:                                 480,994,213 Lekë

Perfitues:                                          Bashkia Elbasan

 

Produkti kryesor është projek-zbatimi i cili do realizojë:

Punime për pusetat e pikave të lidhjes

Punime për pusetat e manovrimit

FV tub PE Dn 315-50 me gjatësi 14,479 ml

Punime për hidrant dhe kaseta kolektive

 

Me kryrjen e këtij investimi do të bëhet që këto dy lagje të qyetit të Elbasanit të furnizohet 24 orë në ditë me ujë të pijshëm, eleminohen humbjet në rrjet, duke ju pergjigjur të gjitha kërkesave të banorëve të kësaj zone perëndimore të qytetit Elbasan.

Vazhdojne punimet.