• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga buxheti i shtetit >

Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës

 

Kontraktori:                 "STRABAG AG" shpk

 

Vlera e objektit:          1,319,216,061 me TVSH

Përfitues:                     Ujësjellësi i Durrësit, Zona turistike Gjiri i Lalzit

 

Produkti kryesor është projek-zbatimi i cili do realizojë:

F.V tuba të brinjëzuar

F.V.Puseta plastike

Gërmim +mbushje

Impianti i trajtimit të ujrave të përdorura

Ecuria e punimeve vazhdonë sipas grafikut të parashikuar, ku është realizuar 75% të punimeve.

Ky investim do të zgjidh e përmirësojë kushtet higjeno-sanitare të zonës turistike të Gjirit Lalzit , Bashkia Durrës.