• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga buxheti i shtetit >

Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit të qytetit të Permetit

 

Kontraktori:                          "ANK"

Autoriteti Kontraktor:             AKUK

Vlera e objektit :                    583 637 548 leke me TVSH

Perfitues:                               Bashkia Përmet

Projekt zbatimi parashikon kategoritë e punimeve si më poshte:

Veprat e marrjes me gravitet

Veprat e marrjes me stacione pompimi

Punime gërmimesh shtresash dhe asfaltime në rrjetin e shpërndarjes dhe linjat familjare

Linjat kryesore të jashtme

Rrjeti shpërndarës i brendshëm

Rakorderi saraçineska ajrues hidrante adaptore për linjat kryesore dhe rrjetin shpërndarës

Instalimet elektrike

Makineri dhe paisje

Me kryrjen e ketij investimi do të bëhet furnizimin me ujë i qyetit të Përmetit  24 orë në ditë me ujë te pijshëm, eleminimi i humbjeve në rrjet, duke ju përgjigjur të gjitha kërkesave të banorëve të qytetit Përmet.

Punimet janë kryer sipas grafikut dhe janë realizuar 90% të tij.