• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga buxheti i shtetit >

Furnizimi me ujë i plazheve Durrës-Kavajë nga pusshpimet e Çermës,loti II

 Vlera e kontrates : 933, 433, 147 Lekë me Tvsh.

Kontraktori: “ ANK “ shpk.  

Punimet konsistuan në:

  1. Eshtë ndërtuar rruga e aksesit për hyrjen në objekt
  2. Janë kryer punimet e dherava për sistemimin e sheshit funksional të pus ndërprerjes.
  3. Janë përfunduar të gjitha punimet e betonit dhe b/a per këtë objekt.
  4. Janë përfunduar punimet e muratuës.
  5. Janë përfunduar punimet e shtresave dhe hidroizolimit të objekti.
  6. Janë ndërtuar puseta e shkarkimit dhe  puseta e komandimit(1.5x1.5x1.5)
  7. Eshtë vendosur tubacioni i betonit për shkarkimin e ujrave dn 300
  8. Eshtë përfunduar linja e furnizimit me tub PEHD dn.315 Pn 10at nga pus ndërpreja deri tek depot egzistuese kavaje (Germim kanali, shtresa mbrojtëse me rërë dhe mbushja sipas specifikimeve teknike të dhëna në projekt.
  9. Në lidhje me linjën e ujesjëllesit me tubacion gize sferoidale DCI K9 25 at dhe 10 At janë vendosur 645 ml tubacion i dubluar ( germim + fv tubacione +mbushje sipas specifikimit teknik)

 

Projekti ka përfunduar. Ka përfunduar kolaudimi dhe dorëzimi pranë ndërmarrjes UK Kavajë.