• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga buxheti i shtetit >

Furnizimi me ujë i plazheve Durrës-Kavajë nga pusshpimet e Çermës, loti III:Linja e ujësjellësit nga pik.235, degëzim Kavajë deri në depon e re 4000 m3 Arapaj, ndërtim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durrës”

 

 Kontraktori i punimeve : Dega në Shqipëri “C.E.L.I” dhe “Alba Konstruksion”

Vlera e objektit të rishikuar: 1,256,000,000 

Objektivi kryesor i projektit është:

  • Realizimi i Rezervuarve të rinj 2x2000 m3, në Kodër Arapaj
  • Realizimi i linjës kryesore prej 17,200 ml, nga pika “Pus shuarje Kavajë” deri në kodër Arapaj ”Ndërtim depo e re 2x2000 m3” 

Projekti ka përfunduar dhe është kolauduar.