• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Projekti i Investimeve në Sektorin e Ujit

Financuar:  IBRD, IDA, Qeveria Shqiptare
Vlera e projektit 62,500,000 Euro 
Kontraktori: PWT Wasser und Abwassetechnik-Germany, 2T shpk-Albania, Albstar
Projekti konsiston në:

1. Ndërtimi i linjës së re të furnizimit me ujë për qytetin e Durrësit dhe zonën e plazhit

2. Kontratë supervizioni  për ndërtimin e linjës së furnizimit me ujë për qytetin Durrës dhe zonën e plazhit

3. Ndërtim rrjeti sekondar të kanalizimeve në zonën e plazhit në Durrës dhe ndërhyrja në sistemin e kanalizimeve të ujërave të ndotura në zonën e Durrësit

4. Kontratë për projektim dhe supervizimin e disa ndërhyrjeve në rrjetin kryesor të kanalizimeve

5. Ndërhyrje në sistemin e kanalizimeve të ujrave të ndotura në qytetin Durrës

6. Kontrata për vezhgimin intensiv arkeologjik

7. Shërbim konsulence për krijimin e sistemit Gis për Uk Durrës

8. Blerje matësa uji për UK Durrës

Projekti ka përfunduar dhe është në fazën e mbylljes financiare.