• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Rehabilitim dhe zgjerim ITUN, Ndërtim Rrjeti KUZ - Vlorë IPA 2012

Financuar nga Bashkimi Europian
Vlera e projektit 14,781,331 Euro
Kontraktori: JV Apulia Srl/E dhe Echosid Ingegneria e Impianti Srl
Zbatimi i projektit filloi në vitin 2016 dhe përfundoi në vitin 2018.

Janë realizuar rreth 87% të punimeve.

Kanë përfunduar punimet e ndërtimit të ITUN, Lot I dhe është në proçes dorëzimi i dokumentacionit nga CFCU.

Ka përfunduar ndërtimi i KUZ-së për tre zona të Lot II nga pesë zona që janë gjithsej dhe është në proçes pëegatitja e dokumentacionit të dorëzimeve. Dokumentat do të përcillen pranë AKUK-së dhe do të dërgohen tek përfituesi final, UK Vlorë.

Projekti është në faze garancie.