• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Furnizimi me Ujë dhe Shërbimet Sanitare në Orikum

Financuar nga ISDB Banka Islamike për Zhvillim
Në shumen 12,400,000 Dollarë
Kontraktori: Ward
Zbatimi i projektit filloi në vitin 2012 dhe përfundoi në vitin 2016.

Punimet e projektit konsistuan në:

Shtrirjen e linjave të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve

Ndërtimin e 5 depove të ujit të pijshëm

Ndërtimi i stacioneve të pomave për rrjetin e ujësjellësit dhe të kanalizimeve

Ndërtimi i Impiantit të trajtimit të ujrave të zeza

Ka përfunduar pa problematika faza e garancisë së defekteve dhe vepra është marrë në dorëzim nga UK Vlorë.