• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Mbrojtja Mjedisore e Liqenit të Ohrit

Financuar nga Qeveria Gjermane (KFW) dhe Bashkimi Europian (IPA 2010).
Vlera e projektit 13,456,250 Euro Grant/Kredi.

Zbatimi i projektit filloi në vitin 2013 dhe përfundoi në vitin 2016.
Nëpërmjet këtij investimi u arrit zgjerimi i impiantit të trajtimit të ujërave të përdorura nga 25.000 banorë në 50.000 dhe përfundimi i ndërtimit të rrjetit të kanalizimeve të qytetit Pogradec.

Projekti ka përfunduar dhe është vënë në shfrytëzim