• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Kanalizimet e ujërave të përdorura të Qytetit Bilisht

Financuar nga Qeveria Austriake.
Vlera e projektit 3,000,000 Euro Kredi.

Zbatimi i projektit filloi në vitin 2015 dhe përfundoi në vitin 2016.
Nëpërmjet këtij investimi u realizuar ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve për qytetin e Bilishtit.
Projekti ka përfunduar dhe është vënë në shfrytëzim.