• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Ndërtimi i Rrjetit KUZ dhe përfundimi i ITUZ në Velipojë Faza III, IPA 2011

Financuar nga Komuniteti Europian
Vlera e projektit  7,989,373 Euro 
Kontraktori: Giovanni Putignano dhe Figli Srl
Zbatimi i projektit filloi në vitin 2014 dhe përfundon në vitin 2016.
Punimet kanë përfunduar.