• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Infrastruktura Bashkiake I - Lezhe, Fier , Gjirokaster, Sarande

Financimi : KFW, IPA 2010, SECO ( Grant, Kredi)

Vlera : 31,111,500 Euro

Afati: 2011 - 2018 (përfshi periudhën e garancisë së difekteve)

Për të katër qytetet punimet kanë përfunduar dhe kanë konsistuar në:

1. Vendosje matësash

2. Ndërtim rrjeti të ri ujësjellësi dhe kanalizime

3. Riparime rrjeti ekzistues