• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Ndërtimi i Impiantit të Pastrimit të Ujrave të Ndotura në Sharrë

Financuar nga Qeveria Italiane
Vlera e projektit: 1,123,127Euro 
Zbatuar nga AKUK, në Tiranë.
Zbatimi i projektit filloi në vitin 2017 dhe parashikohet të përfundojë brenda vitit 2018.
Ky projekt do të përfshijë rehabilitimin dhe zgjerimin e vend depozitimit të mbetjeve të ngurta të qytetit të Tiranës në Sharrë.

Aktualisht është firmosur kontrata. Pritet fillimi i punimeve.